Obchodní podmínky

Jan Lazar (L&D wood)

Ič: 04870492

Adresa: Komenského 320/5

Adamov 679 04

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY FIRMY

Obecná ustanovení a. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obsahují obecná ujednání ohledně realizace jednotlivých smluv o dílo, které uzavírá firma Jan Lazar (L&D wood) jako Zhotovitel, a stanoví podrobnou úpravu práv a povinností smluvních stran v rámci jejich spolupráce.

Tyto VOP se použijí pro úpravu smluvních vztahů v případě, že na ně odkazuje příslušná nabídka či smlouva o dílo. Tyto VOP se použijí podpůrně, tedy s výjimkou případů, kdy ze samotné smlouvy o dílo vyplývá odlišná úprava práv a povinností stran.

Cenová nabídka, zaměření, uzavření Smlouvy o dílo a dalších dokumentů a. Cenová nabídka a veškeré ceny, rozměry a jiné skutečnosti v ní uvedené, jsou pouze orientační. Přesné rozměry, provedení, specifikace a ceny výrobků, doplňků a prací a další skutečnosti jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo a jejích dodatcích a jsou vzájemně odsouhlaseny a podepsány objednatelem i zhotovitelem.

Pokud bude ve Smlouvě o dílo a jejích dodatcích a jiných dokumentech uvedeno provedení provedení díla a jeho částí, které nejdou z důvodů na straně zhotovitele nebo jeho dodavatelů provést,bude toto dílo provedeno podle možností, případně pokud s tím objednatel nebude souhlasit, budou z díla úplně vyjmuty a o to bude snížena cena díla. Změny budou provedeny formou dodatku ke Smlouvě o dílo. Vše bez jakéhokoliv postihu a sankcí vůči zhotoviteli.

Objednatel nemá nárok na úhradu nákladů a kompenzací za dovolenou, ušlý zisk, dopravu, telefonní hovory, poštovné a na úhradu dalších možných požadavků a nákladů spojených s návštěvou sídla firmy Jan Lazar (L&D wood) či jejích montážních a skladovacích prostor.

Opoždění příjezdu zaměřovacího technika nebo jiných pracovníků zhotovitele je závislé na mnoha okolnostech. Objednateli za toto opoždění nevzniká nárok na jakékoliv penále, kompenzace, vícenáklady, odškodnění, náhradu dovolené atd.

Změny v dokumentech a. Veškeré změny ve Smlouvě o dílo a jejích dodatcích a dalších dokumentech je nutno provést písemně, na základě dohody obou stran. Změny nahlášené objednatelem telefonicky musí být zaslány také písemně (e-mailem, doporučeným dopisem). Změny posunují termín dodání uvedený ve Smlouvě o dílo bez postihu zhotovitele.

Změnu údajů předmětu plnění uvedených ve Smlouvě o dílo a jejích dodatcích a dalších dokumentech je možno provést pouze do zaplacení zálohy, pozdější změny specifikace výrobků není možné provést, protože na zakázce již započnou práce. Veškeré dodatečné požadavky objednatele (jiná specifikace, provedení montáže atd.) neodsouhlasené ve Smlouvě o dílo a dalších dokumentech, nemusí být zhotovitelem akceptovány!

Odstoupení od smlouvy

Případné odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany objednatele musí být zhotoviteli oznámeno písemně doporučeným dopisem s uvedením důvodu odstoupení. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo pouze z důvodů, které stanoví zákon. Smluvní strany si sjednávají pro případ odstoupení objednatele od této Smlouvy o dílo smluvní pokutu ve prospěch zhotovitele ve výši zaplacené zálohy na cenu díla, případně navýšenou o doložené náklady převyšující tuto částku.

Případné odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele musí být objednateli oznámeno písemně doporučeným dopisem s uvedením důvodu odstoupení. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo pouze z důvodů, které stanoví zákon. Zhotovitel v případě odstoupení od Smlouvy o dílo je povinen vrátit objednateli poskytnuté peněžité plnění (zálohu).

Neumožnění montáže zhotoveného díla v termínu stanoveném podmínkami Smlouvy o dílo bude považováno za odstoupení od smlouvy podle odstavce

tohoto bodu VOP.

Objednatel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy o dílo.

Platební a dodací podmínky

Výrobky zůstávají majetkem zhotovitele do úplného zaplacení ceny díla objednatelem.

Obě smluvní strany si sjednávají splatnost konečných faktur do celkové ceny díla 14 dní od jejich vystavení a předání díla. Po tomto si zhotovitel automaticky účtuje smluvní pokutu (viz. níže) od 1. dne po splatnosti faktury.

Pokud objednatel neuhradí vyrobené a namontované výrobky do plné ceny ve lhůtě splatnosti, má zhotovitel právo tyto výrobky demontovat a odvézt je do svého skladu. Objednatel s tímto souhlasí, nebude zhotoviteli v této činnosti nijak bránit a zpřístupní svůj pozemek, objekt, dům, což stvrzuje svým podpisem

Všeobecných obchodních podmínek a Smlouvy o dílo.

Veškeré platby zhotoviteli musí být jménem objednatele a identifikovány variabilním symbolem, který je shodný s číslem Smlouvy o dílo. Platby záloh na cenu díla, které nebude možné identifikovat nebo které nebudou uhrazeny v plné výši, posouvají termín zadání do výroby a tím také termín dodání a montáže. Termín dodání uvedený ve Smlouvě o dílo začíná běžet až po identifikaci platby. U všech plateb převodem se dnem úhrady rozumí den připsání částky na účet zhotovitele.

Konečná faktura nebo předávací protokol slouží zároveň jako dodací list k předání a převzetí předmětu díla.

Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla (doplatku) smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky denně. Smluvní pokuta se počítá při prodlení 1 a více dnů.

Smluvní strany si dále sjednávají pro případ kladení překážek v dokončení díla ze strany objednatele (např. montáže) smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla denně. Smluvní pokuta se počítá za 1 a více dnů.

V případě nutnosti skladovaní takto nedokončeného díla si zhotovitel účtuje skladné ve výši Kč 200,-/den/m2 zabrané plochy.

Faktury a ostatní doklady budou vystaveny pouze na jméno objednatele a částku uvedenou ve Smlouvě o dílo. Jakékoliv změny ve fakturách (ani dodatečné) nejsou možné.

Objednatel je povinen akceptovat a plně uhradit navýšení ceny díla na základě jím provedených změn a doplnění. V případě snížení ceny na základě provedené změny objednatelem se samozřejmě sníží smluvní cena i konečná faktura.

Zhotovitel kontaktuje telefonicky objednatele (na telefonní číslo uvedené ve Smlouvě o dílo) nejméně 2 dny předem ohledně termínu montáže díla. V případě odmítnutí termínu montáže objednatelem má zhotovitel právo stanovit další termín montáže, přičemž již není vázán sjednanou dobou pro plnění díla uvedenou ve Smlouvě o dílo.

Zhotovitel si vyhrazuje právo na prodloužení termínu dodání a montáže v případech nestandardních výrobků až do doby jejich dodání výrobcem a to bez jakéhokoliv postihu, nároku na náhradu škody apod. Objednatel bude vždy v průběhu výroby o situaci informován.

Zhotovitel si vyhrazuje právo na prodloužení termínu dodání a montáže v případech, které jsou způsobené neodvratitelnou událostí nezaviněnou zhotovitelem (např. dopravní nehody, omezení dopravy, stávky pracovníků, nepřízeň počasí při dopravě na místo montáže atd.) a to bez jakéhokoliv postihu, nároku na náhradu škody apod. ze strany objednatele.

Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení zhotovitele s termínem dodání díla (vyjma případů výše uvedených) smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení (formou dobropisu ke konečné faktuře). Smluvní pokuta se počítá při prodlení 1 a více dnů. Objednatel nemá nárok na jakékoliv další pokuty, náhrady, kompenzace atd. od zhotovitele.

Stavební nepřipravenost ze strany objednatele automaticky posouvá termín dodání sjednaný ve Smlouvě o dílo a to bez postihu zhotovitele.

Ujednání týkající se demontáže a montáže

Povinností zhotovitele je provést montáž výrobků v dohodnutém provedení dle Smlouvy o dílo a jejích dodatků a Všeobecných obchodních podmínek a ve stanoveném termínu.

Objednatel zajišťuje kompletní přípravu pracoviště a vytvoření podmínek pro zdárné provedení a dokončení díla.

Servis, vady a reklamace

Při posuzování reklamací, vad, nedodělků a dalších skutečností nebo připomínek se vychází z toho, co je napsáno a podepsáno ve Smlouvě o dílo a jejích dodatcích.

Veškeré vady díla zjištěné při předání díla musí být zapsány v Předávacím protokolu.

Vady, které nebudou zapsány v Předávacím protokolu, budou řešeny pouze jako reklamace a nejsou důvodem pro nedoplacení ceny díla. Vady, které budou zapsány v Předávacím protokolu, budou řešeny jako nepředané dílo, objednatel má právo na posečkání s platbou ceny díla až do odstranění vad. Objednateli bude zhotovitelem případně uhrazena smluvní pokuta za nedodržení termínu dodání od nejzazšího termínu uvedeného ve Smlouvě o dílo až do termínu odstranění vad.

Záruka

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 2 let, pokud k poruše došlo obvyklým užíváním a nebylo způsobeno neodborným zacházením nebo zásahem třetích osob. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. Převzal-li objednatel věc až po dni, do kterého měl povinnost dílo převzít, běží záruční doba již ode dne, kdy měl tuto povinnost.

Odpovědnost zhotovitele za vady na něž se vztahuje záruka je vyloučena v případech, kdy dílo přešlo na objednatele a na díle vznikla nahodilá škoda v důsledku vnějšího zásahu třetích osob odlišných od zhotovitele. Objednatel byl seznámen a souhlasí s obsahem těchto Všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo. V případě, že objednatel nepodepsal tyto Všeobecné obchodní podmínky, Smlouva o dílo a další dokumenty nenabudou platnosti a účinnosti.

Ochrana osobních údajů

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje

Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu/smlouvě o zhotovení věci na zakázku požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, r.č., úplnou poštovní adresu/adresu trvalého bydliště, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží, podpisu smlouvy o dílo a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

Údaje o Vaší činnosti.

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti  mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

Shrnutí.

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

Váš souhlas.

Používáním naší internetové stránky/web či podpisu smlouvy o zhotovení díla, souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.